Welkom op de web-site van Paul De Ridder

Welkom op de web-site van Paul De Ridder - Paul De Ridder Brussel&Firenze

CONTACTGEGEVENS

 

Dr. Paul De Ridder

 

Via di San Cristofano 26

50122  Firenze

Italia

 

Telefoon  

00 39 0 55 2466 469

 

GSM   Italië

00 39 335 1220 134 

 

GSM  België

00 32 486 31 15 07

 

e-mail  paulderidder1948@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeds jarenlang spant Paul De Ridder zich in om Brussel beter bekend en meer geliefd te maken.

 

In de loop der jaren bezochten talloze groepen met deze historicus de stad Brussel of hoorden zij een lezing over haar geschiedenis.

 

“Brussel” blijft nog al te vaak een grote onbekende.

 

Velen kennen in Brussel enkel de weg van het trein- of metrostation of van de parking naar de plaats waar zij werken.

 

Meer nog ! Zij zien Brussel als een bureaucratisch centrum waar allerhande maatregelen worden uitgedacht die het leven van de gewone burger verzuren.


Over het echte Brussel weten zij bitter weinig.

 

Daarom probeert de Paul De Ridder reeds jarenlang het ruime publiek beter vertrouwd te maken met deze stad en met haar geschiedenis.

 

Dit gebeurt door:


1) Rondleidingen door het oude Brussel :

 

    De kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele

    De archeologische resten van het voormalige minderbroedersklooster

    De archeologische resten van het voormalige paleis van de Koudenberg  

 


2) Lezingen

 

    Taalgebruik te Brussel tijdens voor 1794 

    

 

3) Publicaties (zie  bibliografie)

 

 

4) Uitzendingen op TV Brussel

 

BIOGRAFIE

STUDIES EN LOOPBAAN 


Dr. Paul De Ridder (° Ukkel, 20 augustus 1948) studeerde, na Grieks-Latijnse humaniora op het Sint-Jan-Berchmanscollege te Brussel, geschiedenis aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (1968-1970) en aan de Rijksuniversiteit te Gent (1970-1972). 

In 1972-1973 werkte hij o.l.v. Prof. A. Verhulst en in opdracht van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis aan de uitgave van de oorkonden der graven van Vlaanderen uit het huis van de Elzas.

Van oktober 1974 tot oktober 1977 was hij verbonden aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO). 

Voor een doctoraatsverhandeling en een tekstuitgave door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis spoorde hij in meer dan 50 archieven en bibliotheken, verspreid over heel Europa, de oorkonden op van hertog Jan I (1267-1294) en Jan II (1294-1312) van Brabant. 

Hij deed o.m. opzoekingen in Wenen, Keulen, Düsseldorf, Aken, Parijs, Rijsel, Londen, Rome, Firenze, Den Haag, 's Hertogenbosch, Utrecht, Maastricht , enz.

In 1977 promoveerde hij tot Doctor in de Middeleeuwse Geschiedenis, met een verhandeling over het "Hertogelijk inkomstenbeleid en ontwikkeling van de standenstaat in Brabant onder Jan I en Jan II", o.l.v. Prof. Dr. W. Prevenier.

Van 1979 tot 1989 was Dr. P. De Ridder archivaris bij het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Daar maakte hij een driedelige inventaris van het "Oud archief van de kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel" (1047-1794).  Die publicatie telt 1180 blz.  

Een groot gedeelte van dit 155 meter tellende archief had hij in 1977 vanuit de kathedraal naar het Algemeen Rijksarchief laten overbrengen.

Van eind 1989 tot 1995 was Dr. De Ridder  adviseur bij het Staatssecretariaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Sedert april 1995 tot mei 2009 was deze historicus verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.  

Hij stond in deze Federale Wetenschappelijke Instelling aan het hoofd van de Afdeling “Catalogisering”. Tevens was hij er verantwoordelijk voor de “Schenkingen en Legaten”. 

Zo maakte De Ridder in 2000 kennis met Prof. Dr. Robert Senelle. Die grondwetspecialist was (o.m. via koning Boudewijn) op de hoogte van de jarenlange inzet van De Ridder voor het Brussels cultuurhistorisch patrimonium en met name de restauratie van de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. 

Prof. Senelle zocht naar een middel om zijn persoonlijke bibliotheek niet te laten verloren gaan (zoals onder meer gebeurd was met die van zijn voorganger Prof. A. Mast) .  

Daarom wendde hij zich tot het Afdelingshoofd in de Koninklijke Bibliotheek.


De Ridder zorgde ervoor dat de volledige collectie boeken van Senelle als een afzonderlijk fonds werd opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek van België. (Zie P. DE RIDDER, Het “Fonds Professor Robert Senelle” in de Koninklijke Bibliotheek van België. In: Liber Amicorum Prof. Em. Robert Senelle, Sint-Pieters-Leeuw, 2009, p. 261-267).  

De grondwetspecialist en vertrouweling van het hof was De Ridder bijzonder dankbaar voor de redding van zijn bibliotheek. Tussen de jurist en de historicus groeide een jarenlange vriendschap. 

In het kader van die vertrouwensrelatie deelde Senelle aan De Ridder mee dat hij (sinds 1968) poogde om het, sedert 1934 verdwenen paneel van de “Rechtvaardige Rechters” terug te laten keren naar de Gentse Sint-Baafskathedraal.

Daar berust het "Lam Gods", het monumentale altaarstuk van de gebroeders Van Eyck, een van de topwerken van de Europese kunstgeschiedenis. Vanaf 2009 zou De Ridder zijn vriend Robert Senelle (+2013) effectief bijstaan in dit gevoelige dossier (zie bijlage).
 
Op 7 juni 2009 werd Dr. Paul De Ridder verkozen tot Brussels volksvertegenwoordiger voor de N-VA. Naast lid van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het parlement van de Nederlandstaligen in Brussel, was hij ook Voorzitter van de N-VA-Fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Door tussenkomsten in het parlement, door talrijke lezingen en publicaties is De Ridder erin geslaagd meer aandacht te wekken voor Brussel, een stad die, als symbool van het unitaire België, weinig geliefd was in Vlaanderen. 

ANDERE ACTIVITEITEN        ONDERSCHEIDINGEN

 

Vanaf 1977 voerde Dr. Paul De Ridder een campagne om de deerlijk vervallen  kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te doen restaureren. 

Sedert het begin van de restauratiewerken fungeerde hij als adviseur van de Regie der Gebouwen, bouwheer van deze gigantische onderneming die zeventien jaar duurde (1983-1999). 

De betrokkenheid bij deze werken stelde De Ridder ook in staat een rijke collectie oude muziekpartituren (18de – 19de eeuw) te redden en ze  over te brengen naar de Koninklijke Bibliotheek.

Ook een hele reeks archivalia uit de periode na 1797 liet hij deponeren op het Algemeen Rijksarchief.  

Naast Laureaat van de Interuniversitaire Reisbeurzenstrijd, Opdrachthouder van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Secretaris van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Penningmeester van de Belgische Afdeling van de Internationale Commissie voor de Geschiedenis van Standen en Landen, is Dr. Paul De Ridder ook stichtend lid van de Vereniging voor Brusselse Geschiedenis.

Tijdens de laatste jaren heeft deze historicus zijn wetenschappelijk onderzoekswerk voornamelijk toegespitst op de historische evolutie van het taalgebruik te Brussel (vóór 1794). 

Dit grootschalig onderzoekswerk in de Brusselse archieven heeft geleid tot talrijke publicaties in wetenschappelijke tijdschriften (zie bibliografie).

Bovendien spant Dr. De Ridder zich reeds jaren in om ook een ruimer publiek beter te informeren over de zeer belangrijke plaats die Brussel bekleedt in de algemeen Nederlandse cultuurgeschiedenis. 

Bij deze publicaties kunnen ondermeer vermeld worden : 

1) "Sint-Goedele, het verhaal van een kathedraal" en "Sainte-Gudule, histoire d'une cathédrale" (Algemeen Rijksarchief,1988) 

2) Taferelen uit het Brusselse ambachtsleven"  (1997)

3) "Sint-Goedele, geschiedenis van een monument"  (1992)

4)  "Het Andere Brussel. Een afrekening met vooroordelen". 
     (1988, 2e druk)

5) "Brussel, geschiedenis van een Brabantse stad". 

Van dit eerste origineel in het Nederlands geschreven algemeen overzicht van de geschiedenis van Brussel verscheen in 2010 een negende druk ( Mens en Kultuur, Gent ).

Dit werk werd ook vertaald in het: 

Frans         
Engels     
Duits        
Italiaans    
Spaans        
Russisch  
Portugees   
Japans 
Arabisch 
Chinees 

Het zal eerlang ook verschijnen in het:

Pools
Hongaars
Grieks
Turks
Roemeens

 Als Doctor in de Geschiedenis - die al jarenlang werkzaam is in de oude Brusselse archieven - verwierf Paul De Ridder een grondige kennis van de geschiedenis van deze stad. 

Bovendien weten de duizenden mensen, die tijdens de laatste jaren met Dr. De Ridder Brussel bezochten, dat hij die kennis op een levendige en boeiende manier weet over te dragen op zijn toehoorders.

Dit blijkt ook uit zijn programma’s op “TV-Brussel”, zaterdagmiddag overgenomen door “Eén” van de VRT-Televisie (zie lijst in bijlage). 

Opvallend is de hardnekkigheid waarmee deze Brusselaar zijn stad verdedigt.

Reeds jarenlang pleit hij overal in Vlaanderen voor een positieve houding ten aanzien van Brussel.  

Dr. Paul De Ridder werd op 28 april 1997 onderscheiden met de prestigieuze "ANV-Visserneerlandiaprijs voor Persoonlijke Verdiensten". 

De Visser-Neerlandiaprijs werd genoemd naar Herman Alexander Visser (1872-1943). Die Joodse en vrijzinnige Nederlander liet de helft van zijn vermogen na aan het "Algemeen Nederlands Verbond". 

Daarmee wordt o.m. de prijs voor "persoonlijke verdiensten" uitgereikt. Die prijs beloont "personen die zich belangeloos voor hun medemens of voor de samenleving verdienstelijk hebben gemaakt. Deze verdienste stijgt uit boven wat van hen normalerwijze in hun positie verwacht mag worden". 

Dr. Paul De Ridder kreeg die hoge onderscheiding omwille van zijn jarenlange inzet voor Brussel. 

Om diezelfde reden ontving hij op 12 mei 2007 in het Paleis voor Schone Kunsten de “Prijs Professor Eric Suy”. Die prijs werd ingesteld door de voormalige Adjunct-Secretaris-generaal van de UNO.  

Na het einde van zijn parlementair mandaat (2009-2014) verhuisde De Ridder naar Firenze (Italië). 

Daar besteedt hij bijzondere aandacht aan de geschiedenis van deze Toscaanse stad en aan de relaties tussen Italië (Firenze) en de Nederlanden. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE

 
 

 

LIJST  PUBLICATIES

 

1.

Een goederen- en rentenregister der St.-Ambrosiuskerk te Dilbeek. In: Eigen Schoon en De Brabander, LXVI, I973, p. 429 - 434.

 

2.

Een paleografische en diplomatische studie der oorkonden verleend door hertog Jan II van Brabant (1294 - 1312) aan Antwerpen (6 december 1306) en Zoutleeuw (7 mei 1307). In: Bijdragen tot de Geschiedenis, LVI, 1973, p. 135 - 156.

 

3.  

Onuitgegeven oorkonden van hertog Jan II van Brabant (1294 -1312) in verband met de Mechelse opstand. In: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, LXXVIII, 1974, p. 71 - 92.

 

4.

De oorkonden verleend door hertog Jan II van Lotharingen, Brabant en Limburg (1294-1312) aan de stad Brussel (1303-1312). In: Eigen Schoon en De Brabander, LVII, 1974, p. 289 -321.

 

5.

Hertogelijk inkomstenbeleid en ontwikkeling van de standenstaat in Brabant onder de regering van Jan I (1267-1294) en Jan II (1294-1312). Gent, 1977, 3 dln. (doctoraatsverhandeling).

 

6.

Psychologie en geschiedenis: bronnen en problemen bij een studie der persoonlijkheid van hertog Jan I van Brabant (1267 - 1294). In : Eigen Schoon en De Brabander, LXI, 1978, p. 199 - 212.

 

7.

Brussel, residentie der hertogen van Brabant onder Jan I (1267 - 1294) en Jan II (1294 - 1312). In: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LVII, 1979, p. 329 - 341.

 

8.

Dynastiek en nationaal gevoel in Brabant onder de regering van  hertog Jan I (1267-1294). In : Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XXXIII, 1979, p. 73 - 99.

 

9.

Dynastisches und nationales Gefühl in Brabant während der Regierungszeit Herzogs Jan I (1267 - 1294), des Siegers der Schlacht von Wörringen. In: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins, L, 1979, p. 193 - 220.

 

10.

De herdenking van de slag van Woeringen in 1688. In : Vriendenboek Dr.G.Renson. (s.l.), 1979, p. 199 - 203.

 

11.

Peilingen naar het taalgebruik in Brusselse stadscartularia en stadsrekeningen (XIIIe - XVe eeuw). In: Taal en Sociale Integratie, II, 1979, p. 1 - 39.

 

12.

Psychologie en geschiedenis: hertog Jan I van Brabant (1267 -1294). In: Eigen Schoon en De Brabander, LXII, 1979, p. 155-182.

 

13.

De herenmolen van het kapittel van Sint-Goedele te Schaarbeek in 1370. In: Eigen Schoon en De Brabander, LXIII, 1980, p. 301 - 307.

 

14.

Taalgebruik in de oorkonden van hertog Jan I (1267 - 1294) en Jan II (1294 - 1312). In: Bijdragen tot de Geschiedenis, LXIII, 1980, p. 1 - 16. (Liber Alumnorum Karel Van Isacker).

 

15.

Het testament van Everard Bruegel (+ 1530), klein kanunnik van Sint-Goedele te Brussel. In: Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, 1981, p. 7 - 16.

 

16.

Ruusbroec, Brussel en Brabant. In: Vlaanderen, 182 - 183, 1981, p. 167 - 170.

 

17.

Onderzoek naar het taalgebruik in de archieven der Brusselse schepengriffies, ambachten, kerkelijke instellingen en hospitalen vóór 1500. In: Taal en Sociale Integratie, 1982, VI, p. 337 - 361.

 

18.

Franstalige stukken bewaard in de archieven der lokale Brusselse instellingen. Bijdrage tot de studie van het taalgebruik te Brussel vóór 1500. In: Handelingen van de Koninklijke Zuid-nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1982, XXXVI, p. 67- 94.

 

19.

De stichting van Jacob De Maeyere (1643 - 1722), deken van Sint-Goedele te Brussel. In : Eigen Schoon en De Brabander, 1983, LXVI, p. 393 - 416.

 

20.

Jan Bernard Vanden Boom (1688 - 1769), maecenas van de kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel. In : Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1984, XXXVII, p. 67 - 85.

 

21.

Joos Boutmy, organist van de kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel (1719 - 1733). In: Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, XXXVII - XXXVIII, 1982 - 1984, p.128 - 132.

 

22.

Een bouwmeester uit het Herfsttij der Middeleeuwen : Jan van Ruysbroeck. In: Tijdschrift voor Brusselse Geschiedenis, 1985, II, p. 5 - 16.

 

23.

Taalgebruik te Brussel tijdens de vijftiende eeuw. In: Tijdschrift voor Brusselse Geschiedenis, 1985, II, p. 163 - I84.

 

24.

Centralisatie en verfransing: Taalgebruik in het archief der Kapellekerk te Brussel (1500 - 1794). In : Staat en Religie in de I5e en 16e eeuw. Handelingen van het colloquium te Brussel van 9 tot 12 oktober I984, uitgegeven onder redactie van W.P. Blockmans en H. Van Nuffel. Brussel, 1986, p. 167 - 206.

 

25.

Inventaris van het oud-archief van de kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel. Brussel, 1987-1988.  (Algemeen Rijksarchief, Inventarissen, nr. 239 ), 3 dln., 525 p.; 400 p. en 280 p.

 

26.

De Acta Capitularia van Sint-Goedele als bron voor de studie van het taalgebruik te Brussel (1370 - 1786). In: Album Carlos Wyffels, 1987, p. 139 - 148.

 

27.

Een onbekende versie van de legende der H.H. Kruisen van Asse. In: 650 jaar Heilig Kruis te Asse. Situering, legende en viering. Asse, 1987, p. 56 - 61.

 

28.

Het reglement der zangers van Sint-Goedele te Brussel (1611). In: Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, XLI, 1987, p. 75 - 78.

 

29.

Het archeologisch onderzoek in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. In: Tijdschrift voor Brusselse Geschiedenis, 1987, IV, p.148 - 151.

 

30.

Brabant onder de regering van hertog Jan I (1267 - 1294), overwinnaar van Woeringen. In : Der Name der Freiheit, 1288 -1988, Keulen, 1988, p. 224 - 232.

 

31.

De restauratie van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal te Brussel, 1983 - 1988. Brussel, 1988 (Ministerie van Openbare Werken), 77 p. (in samenwerking met architect Hugo Claes en ingenieur Marcel Bollaerts)

 

32.

Restauration de la cathédrale des Saints Michel et Gudule, 1983 - 1988. Brussel, 1988 (Ministère des Travaux Publics), 77 p.

 

33.

Brussel, geschiedenis van een Brabantse stad. Brussel, 1988, 64 p. (1e druk)

 

34.

Sint-Goedele, het verhaal van een kathedraal. Brussel, 1988 (Algemeen Rijksarchief, cataloog, nr. 80), 71 p.

 

35.

Sainte-Gudule, histoire d'une cathédrale. Brussel, 1988 (Algemeen Rijksarchief, cataloog nr. 81), 71 p.

 

36.

In het spoor der traditie. In : Sint-Jan-Berchmanscollege. 50 jaar Nederlandstalig jezuïeten-onderwijs in het hart van Brussel.1933-1988. Brussel, 1988, p. 30 - 44.

 

37.

Verfransingsmechanismen te Brussel (1430-1794). In: Wetenschappelijke Tijdingen, 1989, p. 106 - 119.

 

38.

Parochiewezen en urbanisme. In: Het gewest Brussel. Van de oude dorpen tot de stad van nu. Brussel, 1989, p. 138 - 145. (Expositie Gemeentekrediet)

 

39.

Paroisses et urbanisme. In: La région de Bruxelles. Des villages d'autrefois à la ville d'aujourd'hui. Brussel, 1989, p. 138 - 145. 

 

40.   

Bruxelles, histoire d'une ville brabançonne. Gent, 1989, 64 p. (Stichting Mens en Kultuur), 1e druk.

 

41.

Brussel, geschiedenis van een Brabantse stad. Gent, 1990, ( Mens en Kultuur, 76 p.), 2e bijgewerkte druk.

 

42.

Brüssel, Geschichte einer Brabanter Stadt, Gent, 1990 (Mens en Kultuur, 76 p.), 1e druk.

 

43.

Brussels, history of a Brabantine town. Gent, 1990 (Mens en Kultuur, 76 p.), 1e druk.

 

44.

Brussel, geschiedenis van een Brabantse stad. Gent, 1991 (Mens en Kultuur), 3e bijgewerkte druk.

 

45.

Sint-Goedele, geschiedenis van een monument. Brussel, 1992,

88 p. (Vereniging voor Brusselse Geschiedenis)

 

46.

Brussel, geschiedenis van een Brabantse stad. Gent, 1993 (Mens en Kultuur), 4e bijgewerkte druk.

 

47.

De herdenking van de driehonderdste verjaardag van het overlijden van Jan van Ruusbroec te Groenendaal (1681). In : De luister van Groenendaal. Ruusbroec. Brussel, 1993, p. 77 - 79 (Gemeentekrediet). 

 

48.

Taalgebruik bij de lakengilde, de ambachten de naties en de sermenten van de stad Brussel (1500-1794). In: Eigen Schoon en De Brabander, 1996, LXXIX, p. 365 - 428.

 

49.

De kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele (1047-1797). In: Muziekhandschriften van Sint-Goedele. Tentoonstelling geor¬ganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek, Afdeling Mu¬ziek (7 februari - 5 maart 1997), p. 17 - 35.

 

50.

La collégiale des SS. Michel et Gudule (1047-1797). In: Manus¬crits musicaux de Sainte-Gudule. Exposition organisée par la Bibliothèque Royale, Section de la Musique (7 février - 5 mars 1997), p. 17 - 36.

 

51.

Taferelen uit het Brusselse ambachtsleven. Brussel - Gent, 1997 (Vereniging voor Brusselse Geschiedenis - Stichting Mens en Kultuur), 94 p.

 

52.

De publicatieboeken van de stad Brussel en het taalgebruik in de "Princelycke Hoofdstadt van't Nederlandt" (1635 - 1793). In: Eigen Schoon en De Brabander, 1997, LXXX, p. 123 - 168.

 

53.

De Brusselse taaltoestanden in Europees perspectief. In: Eigen Schoon en De Brabander, 1997, LXXX, p. 363 - 404.

 

54.

Bruxelles. Histoire d'une ville brabançonne. Gent, 1997 (Mens en Kultuur), 68 p., 2e druk.

 

56.

Brussels. History of a Brabant city. Gent, 1997 (Mens en Kultuur), 68 p., 2e druk.

 

57.

Brüssel. Geschichte einer Brabanter Stadt. Gent, 1997 (Mens en Kultuur), 68 p., 2e druk.

 

58.

Bruxelles, Storia di una citta del Brabante. Gent, 1997 (Mens en Kultuur), 68 p., 1e druk. 

 

59.  

Bruselas historia de una ciudad de Brabante. Gent, 1997 (Mens en Kultuur), 68 p., 1e druk.

 

60.

Bryussel’ : istoriya odnogo goroda v Brabante. Gent, 1997 (Mens en Kultuur) , 68 p. 1e druk.

(Russische editie)

 

61.

Brussel. Geschiedenis van een Brabantse stad. Brussel-Gent, 1998 (Vereniging voor Brusselse Geschiedenis - Mens en Kultuur)  75 p., 5e druk.

 

62.

Taalgebruik in de rekenplichtige stukken van de stad Brussel (1500-1794). In: Eigen Schoon en De Brabander, 1998, LXXXI, p. 365 - 400.

 

63.

Bruxelas. História de uma cidade de Brabante. Brussel-Gent,

1999 (Vereniging voor Brusselse Geschiedenis - Mens en Kultuur) 76 p.

 

64.

Een mythe die stand houdt: de verfransing van Brussel tijdens het Ancien Regime.  In: Nederlandstalige Brusselaars in een multiculturele samenleving / gemeenschap. Brussel, 1999 (ISBN 90-5487-204-7),  p. 11 - 36.   

 

65.

The use of Languages in Brussels before 1794. In :  Secretum Scriptorum. Liber alumnorum Walter Prevenier. Leuven-Apeldoorn, 1999 (ISBN 90-5350-968-2), p. 145-164.

 

66.

De archieven van de hospitalen, godshuizen en liefdadigheidsinstellingen en het taalgebruik te  Brussel (voor 1794). In : Eigen Schoon en De Brabander, 2000, LXXXIII,  p.1- 59.

 

67.

Historische achtergrond. In  : De kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel. Tielt, 2000,  p. 13-51.

 

68.

L’arrière-plan historique. In : La cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. Tielt, 2000, p. 13-51.  

 

69.

Brussel, geschiedenis van een Brabantse stad. Gent, 2000, zesde gewijzigde druk.

 

70.

De stedelijke gerechtelijke archieven en het taalgebruik te Brussel (voor 1794). In: Eigen Schoon en De Brabander, 2000 , LXXXIII, p. 279-345.

 

71.

De verspreiding van de Franstalige minderheid over het territorium van de stad Brussel (ca. 1650-1770). In: Eigen Schoon en De Brabander, 2001, LXXXIV, p. 87-168.

 

72.

Brussel, geschiedenis van een Brabantse stad. Gent, 2001, zevende druk, 88 p.

(ISBN 90-72931-81-5)

 

73.

De kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele.  Brussel.

Tielt, 2001 (Lannoo, Monumentengidsen), 48 p.

 

74.

La cathédrale des Saints Michel-et-Gudule. Bruxelles

Tielt, 2001  (Lannoo, Guide de monuments), 48 p.

 

75.

The cathedral of St Michael and St Gudule. Brussels

Tielt, 2001  (Lannoo, Monument Guides), 48 p.

 

 

76.

Brussel ten tijde van Abraham van den Kerckhoven. In: Een meester groot gheacht: Abraham van den  Kerckhoven (ca. 1618-1701). Vlaardingen, 2001 (Stichting Orgelhistorische Studies) 

p. 23-30.

 

77.

De verspreiding van de Franstalige minderheid over het territorium van de stad Brussel (ca. 1770-1794).  In: Eigen Schoon en De Brabander, 2001, LXXXIV, p. 505-550.

 

 

78.

De arme zieken zielendienst te Brussel (17de eeuw). In: Bruxelles et la vie urbaine. Archives, art, histoire. Recueil d'articles dédiés à la mémoire d'Arlette Smolar-Meynart (1938-200), Archives et Bibliothèques de Belgique, Numéro spécial 64,  Brussel, 2001, I, p. 276-304. 

 

79.

Nieuw licht op J.B.C. Verlooy (1746-1797), vader van de Nederlandse Beweging. Brussel-Gent, 2001, 126 p.

(Archief- en Bibliotheekwezen in België, Extranummer nr.65

(Studiecentrum 18de - eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde, Cahier  nr.20)

 

80.

Brussels, history of a Brabant city. Brussel-Gent, 2002, 88 p. (3e druk).

 

81.

Brüssel, Geschichte einer Brabanter Stadt. Brussel-Gent; 2002, 88 p. (3e druk)

 

82.

Bruxelles, histoire d’une ville brabançonne. Brussel-Gent, 2002, 88 p. (3e druk)

 

83.

De resolutieboeken van de magistraat en het taalgebruik te Brussel (1551-1794).

In: Eigen Schoon en De Brabander, 2002, LXXXV, p. 375-394 en p. 461-498.    

 

84.

De mythe van de vroege verfransing. Taalgebruik in Brussel van de 12de eeuw tot 1794.

In: De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw.

Leuven, 2003, p. 180-212 en p. 259-265.

 

 

85.

Het reglement van de klokkenluiders van Sint-Goedele te Brussel (6 december 1694).

In: Liber Amicorum Dr. Herman Vandormael. Lennik, 2003, p. 91-95. 

 

86

“Songez s’il vous plaît qu’il n’y a à Bruxelles que des Flamands” : l’emploi des langues à Bruxelles avant le régime français. In: Septentrion, 2004, XXXIII, p. 82-89.  

 

87.

België heeft Brussel verfranst. De mythe van de vroege verfransing van onze hoofdstad. In: Orde van den Prince-Nieuwsbrief, 2005, 24/3, p. 10-11.

 

88.

De registers van de tresorij en het taalgebruik te Brussel (1639-1795).

Brussel, 2005 (Vereniging voor Brusselse Geschiedenis), 101 p.

 

89.

En de prijzen gingen naar (Dr. Paul De Ridder) . In: Vijftig jaar Visser-Neerlandiaprijzen. Leven en werk van Herman Visser. Den Haag, 2005, p. 20-22. 

 

90.

Brussel, Nederlandse stad met Franse hofhouding en overheid. In: Brussel Vlaamse en kosmopolitische hoofdstad. (Ed. Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie) Brussel, 2006, p. 49-59. 

 

91.

Capitulum est Flandricum. Taalgebruik in de kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel (1047-1797).  Brussel, 2006  (Vereniging voor Brusselse Geschiedenis) 137 p. 

 

92.

Het Fonds Robert Senelle. In:  Driemaandelijks contactblad van de KBR

 

93.

Het Fonds Van Gysel van Meise. In: Driemaandelijks contactblad van de KBR. Brussel, sept. 2008, IV, 13

 

94.

België heeft Brussel verfranst. In: Wat met Brussel ? Uitdagende perspectieven voor de hoofdstad. Leuven, 2008, p. 11-29.

 

95

Het “Fonds Professor Robert Senelle” in de Koninklijke Bibliotheek van België. In: Liber Amicorum Prof. Em. Robert Senelle, Sint-Pieters-Leeuw, 2009, p. 261-267. 

 

96.

Het Onze-Lieve-Vrouwebroederschap en het literaire leven te Brussel (14de – 15de eeuw). In: Liber Amicorum Pierre Cockshaw. In :  Miscellanea in memoriam Pierre Cockshaw (1938-2008). Aspecten van het culturele leven in de Zuidelijke Nederlanden (14de - 18de eeuw), 2009,  p. 137-154.    

 

97.

De uitbouw van het imago van het Sint-Goedelekapittel te Brussel. De instructies van de “fiscus capituli” (1638). In: Image et imagination. Recueil d’articles offert à André Vanrie à l’occasion de son septantième anniversaire. Archief-en Bibliotheekwezen in België, Extranummer 91, 2010,dl. I,  p. 211-225.

 

98.

“Lestmael kwam ik tot Brussel eens getreden daer ick veel aerdige dingen sagh”.Twee Brusselse straatgedichten (17de - 18de eeuw). In: Quotidiana. Huldealbum dr. Frank Daelemans, Brussel, 2012, p. 171-196 (Archief-en Bibliotheekwezen in België, Extranummer 95)  

 

99.

Linguistic usages in Brussels before 1794. In: Internationale Studien zur Geschichte von Wirtschaft und Gesellschaft (ed. Karl Hardach), Frankfurt am Main, 2012, dl. 1, p. 139-160

 

 

 

 

 

 

 

 

 VULGARISERENDE BIJDRAGEN

 

 1.

Brussel raakte laat verfranst. In: De Standaard der Letteren, 7 juli 1978.

 

2.

Gillis Vanden Bossche, een miskende figuur. In: De Brusselse Post, juli 1978, p. 15.

 

3.

Sinte-Goedele, glorie en verval. In: De Standaard der Letteren, 29 dec. 1978.

 

4.

Een plaats voor hertog Jan I van Brabant in 1000 jaar Brussel ?. In : De Brusselse Post, juni , 1978, p. 21.

 

5.

Een originele bijdrage tot de viering 1000 jaar Brussel. In: De Brusselse Post, mei 1978, p. 13 (betreft het deponeren van het archief van Sint-Goedele op het Algemeen Rijksarchief).

 

6.

De taaltoestanden te Brussel tijdens het Ancien Régime. In: Brussel, eeuwenoud centrum van Nederlandse kultuur. Brussel, 1979, p. 146 - 149.

 

7.

Dilbeekse steenhouwers en metselaars in de middeleeuwen. In: De Postiljon, 23 maart 1979.

 

8.

Beschieting van Brussel (1695) was barbaars en overbodig. In:  De Standaard, 24 april 1979.

 

9.

Duitse keizers en hertog Jan halen Brussel uit het moeras. In: De Standaard, 26 september 1979.

 

10.

Patriciërs houden vast aan macht. In: De Standaard, 27 sept. 1979.

 

11.

Jan van Ruysbroeck bouwt toren Brussels stadhuis. In: De Standaard, 28 sept.1979.

 

12.

Vorsten en kunstenaars, ambachtslui en bedelaars. In: De Standaard, 3 okt. 1979.

 

13.

De taaltoestanden te Brussel tijdens het Ancien Régime. In: Brussel, eeuwenoud centrum van Nederlandse kultuur. Brussel, 1979, p. 146 - 149.

 

14.

Taalgebuik te Brussel voor 1500. In: De Brusselse Post, nov. 1979, p. 18 - 19.

 

15.

De Nederlandse kultuur te Brussel. In: Ons Erfdeel, nov. - dec. 1979, p. 772 - 775.

 

16.

Een hertog voor Brabant: Jan I (1267 - 1294). In: De Brusselse Post, sept. 1980, p. 12 - 14.

 

17.

De luister van de Nederlandse kultuur te Brussel. In: Spieghel Historiael, XV, april 1980, p. 226 - 230.

 

18. 

Wandelen doorheen tien eeuwen Brussel. In: Brabant, dec. 1980, p. 16 - 33.

 

19.

Taaltoestanden te Brussel in het verleden. In: Intermediair, XI, 11 januari 1980, p. 11 -13.

 

20.

Sint-Goedele, glorie en verval. In: Brabant, 1981, IV, p. 32 -42.

 

21.

Taalgebruik te Brussel voor 1794. Antwerpen, 1981, 16 p. (Vlaamse Toeristische Bibliotheek, nr. 266).

 

22.

Beelden uit de geschiedenis van ons geliefd Brussel. Brussel, 1981, 48 p.

 

23.

In het spoor van een luisterrijke traditie: Jozef Sluys (organist titularis van de Brusselse katedraal). In: De Brusselse Post, jan. 1981, p. 8 - 9.

 

24.

Een grootoom van Bruegel kanunnik in Sint-Goedele te Brussel ? In: De Brusselse Post, febr. 1981, p. 8 - 9.

 

25.

Wat een koster lijden kan. In: De Brusselse Post, maart 1981, p. 16 (Sint-Goedele tijdens de Franse Bezetting).

 

26.

De stadspoelen. In: De Brusselse Post, april 1981, p. 20 - 21.

 

27.

Het meersliedenambacht. In: De Brusselse Post, mei 1981, p. 16 - 17.

 

28.

Petrus Vander Heyden (1393-1474), pensionaris van de stad Brussel en tresorier van Sint-Goedele. In: De Brusselse Post, juni 1981, p. 16 - 17.

 

29.

Lijken en begrafenissen tijdens de achttiende eeuw. In: De Brusselse Post, juli 1981, p. 18.

 

30.

Michiel Wichmar. In: De Brusselse Post, sept. 1981, p. 20 - 21. (Brussels koopman uit de dertiende eeuw)

 

31.

Koordistributie in Sint-Goriks. In: De Brusselse Post, oct. 1981, p. 20.

 

32.

Jan van Ruusbroec (1293 - 1381). In: De Brusselse Post, nov. 1981, p. 10 - 12.

 

33.

Het feest der onnozele kinderen. In: De Brusselse Post, dec. 1981, p. 23 - 24.

 

34.

Het probleemgebied Brussel historisch bekeken. In: Yell, 7 mei 1982, p. 10 - 13.

 

35.

Taalgebruik te Brussel tussen 1500 en 1794. In: Yell, 21 mei 1982, p. 18 - 19.

 

36.

Taalgebruik te Brussel tijdens het Ancien Régime. In: Programmaboek van het Eerste Congres van de Federatie van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België. Ekeren, 1982, p. 75.

 

37.

Een zaak die ons allen aangaat: de restauratie van Sint-Goedele. In: De Brusselse Post, jan. 1982, p. 3 - 6.

 

38.

Verlooy als vertegenwoordiger der Verlichting in de Zuidelijke Nederlanden. In: De Brusselse Post, febr. 1982, p. 20 - 21.

 

39.

Aspecten van Verlooy's Verhandeling op d'Onacht der Moederlyke Tael in de Nederlanden. In: De Brusselse Post, maart 1982, p. 23 - 24.

 

40.

Wordt 1988 een Woeringenjaar ? In: De Brusselse Post, april, 1982, p. 22.

 

41.

De Waalse Beweging te Brussel vóór 1914. In: De Brusselse Post, mei 1982, p. 18 - 19.

 

42.

Geschiedschrijving en politiek. In: De Brusselse Post, juni 1982, p. 17 - 20; juli 1982 p. 10 ; sept. 1982, p. 21 - 22.

 

43.

Vlaanderen ontvoogdde zich op kosten van de nederlandstalige Brusselaars. In: De Brusselse Post, okt. 1982,  p. 13 - 15.

 

44.

Jan Bernard Vanden Boom, maecenas der Brusselse hoofdkerk (1688-1769). In: De Brusselse Post, nov. 1982, p. 19 - 20.

 

45.

Een kerstgeschenk voor Sint-Goedele: de beiaard van A.J. Vanden Gheyn (1761-1767). In: De Brusselse Post, dec. 1982, p. 21 - 22.

 

46.

Een blik in de geschiedenis der Nederlanden. In: De Brusselse Post, jan. 1983, p. 12 - 13.

 

48.

Honds. In: De Standaard, 23 juni 1983 (nachtwakers in Sint-Goedele tijdens de 17e eeuw).

 

49.

Een schokkkend boek: Mijn land in de kering. In : De Brusselse Post, jan. 1984, p. 13 - 15.

 

50.

Een nieuwe politieke geschiedenis van België (E. Witte en J. Craeybeckx). In: De Brusselse Post, febr. 1984, p. 17 - 18 en maart 1984 p. 13 - 14.

 

51.

De Vlaamse Kwestie (1830-1914). In : De Brusselse Post, april 1984, p. 5 - 6; mei 1984, p. 14 - 15; juni 1984, p. 20 - 21; juli I984, p. 22 - 23.( bespreking van de studie van H. Van Velthoven)

 

52.

Niet alleen te Brussel werd de volkstaal veracht. In: De Brusselse Post, sept. 1984, p. 6 - 7.

 

53.

Een Brabantse stad met een Franse hofhouding en bijbehorende administratie. In: De Brusselse Post, oct. 1984, p. 8 - 10.

 

54.

L'Europe Française. In: De Brusselse Post, nov. 1984, p. 15 -18.

 

55.

Het andere Brussel. Pleidooi voor een positieve benadering.

Antwerpen, 1984, 192 p.

 

56.

Anti-Brusselse reflex in de geschiedschrijving: 1830 scheiding der Nederlanden (Dom A.Smits). In: De Brusselse Post, dec. 1984, p. 18 - 19 en jan 1985, p. 20 - 21.

 

57.

Verfransing van Brussel is vrij recent. In : Het Nieuwsblad, 1 febr. 1984.

 

58.

Taaltoestanden te Brussel voor 1500. In: Universeel. Tijdschrift van het Belgische Rode Kruis, maart-april 1984, p. 76 - 77.

 

59.

Taalgebruik te Brussel (1500 - 1794). In: Universeel. Tijdschrift van het Belgische Rode Kruis, mei-juni 1984, p. 130-132.

 

60.

Brussel was destijds Nederlandser dan Brugge, Gent en Antwerpen. In: School en Museum, 16 aug. 1984 en 15 febr. 1985.

 

61.

Brussel: beperkte verfransing onder de Habsburgers (1482-1794). In: Vlaanderen Morgen, sept. 1984, p. 15 - 24.

 

62.

Welkom te Brussel. Bienvenue à Bruxelles. Willkommen in Brüssel. Welcome to Brussels. Bienvenido en Bruselas. Benvenuto in Brusselle. Tielt, 1984.

 

63.

Jan van Ruysbroeck bouwt de toren van het stadhuis. In: Knack - Magazine ( extra-editie n.a.v. het uitbrengen van de film "Brussel" van cineast Marc Sebille).

 

64.

De kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Conservatie of restauratie. In: De Brusselse Post, febr. 1985, p. 11 - 13; maart 1985, p. 10 - 11; april 1985, p. 17 - 19; mei 1985, p. 18 - 19.

 

65.

1830, het werk van de Brusselaars ? In: Kultuurleven, LII, febr. 1985, p. 116 - 124.

 

66.

Klokken en beiaarden in Sint-Goedele. In : De Brusselse Post, juni 1985, p. 20 - 22.

 

67.

Onbekend is onbemind. Het Algemeen Rijksarchief te Brussel. In: De Brusselse Post, juli 1985, p. 14 - 15; sept. 1985, p. 13 - 14; okt. 1985, p. 12 - 14.

 

68.

Jan van Ruysbroeck (1485-1985). In : Ons Brussel, mei 1985.

 

69.

Een bouwmeester voor Brussel: Jan van Ruysbroeck. In: De Brusselse Post, nov. 1985, p. 13 - 14; dec. 1985, p. 18 - 19; jan. 1986, p.17; feb. 1986, p. 15.

 

70.

Een beeldhouwer voor Sint-Goedele. In: De Brusselse Post, sept. 1986, p. 12 - 13.

 

71.

Onbekende muziekpartituren (18e - 19e eeuw) in Sint-Michiel en Sint-Goedele. In : De Brusselse Post, okt. 1986, p. 16.

 

72.

Sint-Goedele, het verhaal van, een restauratie. In : De Brusselse Post, nov. 1986, p. 19 - 20; dec. 1986, p. 16 - 17; jan. 1987, p. 16; febr. 1987, p. 10 - 11; maart 1987, p. 14 -15; oct. 1987, p. 20 - 21.

 

73

Brussel, geschenk van een millenium. In: De Brusselse Post, april 1987, p. 16 - 17; mei 1987, p. 14 - 16; juni 1987, p. 23 - 24; juli 1987, p. 19 - 21; sept. 1987, p. 22 -23; okt. 1987, p. 14 - 15; nov. 1987, p. 22 - 23; dec. 1987, p. 19 - 21.

 

74.

Karel van Lotharingen even tot leven gewekt. In: De Standaard, 14 - 15 nov. 1987.

 

75.

Romaanse resten in Brusselse kathedraal. In: De Standaard, 21 - 22 nov. 1987.

 

76.

Sint-Goedele, het verhaal van een kathedraal. In: De Brusselse Post, jan. 1988, p. 17; febr. 1988, p. 23, maart I988, p. 15 -16; mei 1988, p. 19 - 20; juni 1988, p. 29; juli 1988, p. 24; sept.1988, p. 11; okt. 1988, p. 15 - 16; nov. 1988, p. 19 - 21.

 

77.

De verrijzenis van de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel. In: Brabant, 1988, L, p. 18 - 26.

 

78.

Brusselse kathedraal heeft nieuw orgel nodig. In: De Standaard, 12 febr. 1988.

 

79.

Een archeologische crypte voor de Brusselse kathedraal. In: De Brusselse Post, maart 1988, p. 22 - 23.

 

80

Brussel herdenkt Everard Tserclaes. In : De Brusselse Post, april 1988, p. 7 - 8.

 

81.

Brussel meer bekend maken in Vlaanderen en ook daarbuiten .In: De Brusselse Post, okt. 1988, p. 4 - 5.

 

82.

Het andere Brussel. Een afrekening met vooroordelen. Wommelgem, 1988, 191 p.

 

83.

De Jezuïeten en hun colleges te Brussel. In: De Brusselse Post, dec. 1988, p. 18 - 20; febr. 1989, p. 21 - 22, maart 1989, p. 20 - 21, april 1989, p. 20 - 22.

 

84.

De nieuwe Walen. In: De Brusselse Post, mei 1989, p. 15 -16; juni 1989, p. 22 - 23.

 

85.   

Italiaanse musici te Brussel: de Fiocco's. In : De Brusselse  Post, dec. 1989, p. 26 - 28.

 

86. 

Brusselse kathedraal krijgt een archeologische crypte. In: Wij, 23 maart 1989.

 

87.

De kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele: conservatie of restauratie ? In : Mededelingen van de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon, 5 april 1989, p. 23 - 26.

 

88.

Dagboek. In: De Bond, 26 mei 1989, p. 39.

 

89.

Sint-Michiel en Sint-Goedele: de monumentale redding. In: Wij, 2 februari 1990, p. 21 - 23.

 

90.

Piet Van Nieuwenhuysen's gids voor oud Brussel. In: De Brusselse Post, febr. 1990, p. 21 - 22.

 

91.

Sint-Goedele, het verhaal van een restauratie (VII). In: De Brusselse Post, juli - aug. 1990, p. 20 - 21.

 

92.

Sint-Goedele, het verhaal van een restauratie (IV). In: Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon, 1990, 5, p. 98 - 100, en 1991, I, p. 18 - 20.

 

93.

Sint-Goedele: het verhaal van een restauratie ( VIII). Ontdekking van een romaanse krypte onder het koor van de Brusselse kathedraal. In : De Brusselse Post, dec. 1991, p. 11 - 12.

 

94.

Ontdekking van dertiende-eeuwse glasramen in Brusselse kathedraal. In: De Brusselse Post, mei 1992, p. 6.

 

95.

E.GOEDLEVEN, De Grote Markt van Brussel. Centrum van vijf eeuwen geschiedenis. Tielt, 1993. Besproken in "Wij", 26 jan. 1994.

 

96.

Hertog Jan I van Brabant op postzegel. Zevenhonderd jaar na zijn dood. In: Wij, 4 mei 1994.

 

97.

Jan I van Brabant (1267 - 1294), hertog en dichter. In: De rederijkerij in het Europa van de culturele regio's. Internationaal rederijkerscongres, Brussel, 28 en 29 mei 1994, p. 20 - 22.

 

98.

De jaren dertig. De massa in verleiding. In: Raaklijnen, jg. 12, nr. 4, 1994, p. 3 - 6.  

 

99.

De verhouding Vlaanderen-Brussel na het Sint-Michielsakkoord. Enkele bedenkingen. In Vlaanderen Morgen, 1994, 2, p. 5-15.

 

100.

Een verhelderende terugblik op de oorlogsjaren. In: Raaklijnen, jg. 13, nr. 3, 1995, p. 58-60.

 

101.

Driehonderd jaar geleden werd Brussel gebombardeerd. In: Wij,  30 augustus 1995.

 

102.

Brussel, voorloper van Dubrovnik en Sarajevo. In: Het Poelaertplein, 1995 - 1996; nov.- dec., nr. 2, p. 11 - 12.

 

103.

Sint-Michiel. In : Tijdingen van het AMVB, maart, 2001, p. 14-15.

 

104.

Tentoonstelling Sint-Michiel. In: Tijdingen van het AMVB, juni , 2001, p. 4-5.

 

105.

Pieter Bruegel de Oude. Eindelijk een standbeeld in Brussel. In: Tijdingen van het AMVB, juni 2002, XXIII, 2, p. 7. 

 

106.

Nieuw licht op J.B.C. Verlooy. In : Vivat Academia. Tijdschrift van het Verbond der Vlaamse Academici, 2002, april-juni, nr. 115, p. 56-60.

 

107.

België heeft Brussel verfranst. De mythe van de vroege verfransing van onze hoofdstad. In: Orde van den Prince-Nieuwsbrief, 2005, 24/3, p.10-11.

 

108.

Brusel-Halle-Vilvoorde. Splitsing is geen luxeprobleem. In: Gazet van Antwerpen, 8 februari 2005, p.17.

 

109.

Splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde geen luxeprobleem. In : Doorbraak, nr. 3, maart 2005, p. 10-11

 

110.

Pieter Bruegel, het grote misverstand. In: Zilvermeeuwtjes, Lente, 2010, p. 4 – 7.

 

111.

Zo fopt men de argeloze toerist (“Brouwershuys”). In: Zilvermeeuwtjes, Kerstmis, 2010, p 3-6.             

 

112.

Brussel, een Vlaamse stad ? In: Reflector, mei 2011, p. 20-23.

 

113.

Brussel en Brabant: een succesverhaal. In: Het Poelaertplein, nov. 2011, p. 10-18.

 

114.

De toren van de Sint-Niklaaskerk. In: Zilvermeeuwtjes, Lente 2011, p. 4-8. 

 

115.

Ruusbroec. In: Zilvermeeuwtjes, Kerstmis 2011, p. 3-6.

 

116

Rogier Van der Weyden .

In: Zilvermeeuwtjes, Lente 2012, p. 3-6

 

117.

Andreas Vesalius. In: Zilvermeeuwtjes, dec. 2012, p. 3-6.

 

118.

Sint Goriks. In: Zilvermeeuwtjes, nr. 8,  Lente 2013,  

 

119

Het Sint Jansgasthuis. In: Zilvermeeuwtjes , nr.. 9, Kerstmis 2013, p. 3-8.

 

 

 

 

 

 

 

EINDREDACTIE HISTORISCHE REEKS

 

Waanders  Brussel  Waar is de tijd ?

 

1)   1000 jaar Brusselaars en hun rijke verleden, october 1998

 

2)   1000 jaar Brusselaars en hun verkeer, november 1998

 

3)  1000 jaar Brusselaars en de groei van de stad, december 1998

 

4) 1000 jaar Brusselaars en hun handelaars, januari 1999

 

5) 1000 jaar Brusselaars en hun vertier en sport, februari 1999

 

6) 1000 jaar Brusselaars en hun misdaad en straf, maart 1999

 

7) 1000 jaar Brusselaars en hun onderwijs, april 1999 

 

8) 1000 jaar Brusselaars en het lot van de hoofdstad, mei 1999

 

9) 1000 jaar Brusselaars en hun artistiek leven, juni 1999

 

10) 1000 jaar Brusselaars en hun zieken, juli 1999 

 

11) 1000 jaar Brusselaars en hun soldaten, augustus 1999

 

12) 1000 jaar Brusselaars en hun nijverheid, september 1999

 

13) 1000 jaar Brusselaars en hun dagelijks leven, october 1999

 

14) 1000 jaar Brusselaars en hun textiel, november 1999

 

15) 1000 jaar Brusselaars en hun armen en rijken, december 1999

 

16) 1000 jaar Brusselaars en hun  geloof, januari 2000

 

17) 1000 jaar Brusselaars en hun parken, februari 2000

 

18) 1000 jaar Brusselaars en hun vreemdelingen, maart 2000

 

19) 1000 jaar Brusselaars en hun bestuurders, april 2000

 

20) 1000 jaar Brusselaars en hun folklore, mei 2000

 

21) 1000 jaar Brusselaars en hun ommeland, juni 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

TV BRUSSEL

 

DE GESCHIEDENIS VAN BRUSSEL

(in samenwerking met Sven Tuytens)

 

1.

De romanse Sint-Goedelekerk en de oudste  geschiedenis van Brussel

2.

De Sint-Gorikskerk

3.

De lakenhalle

4.

De toren van de Sint-Niklaaskerk

5.

Het Sint-Jansgasthuis

6.

De legende van Trajanus en Herkenbald

7.

Het hof van Granvelle

8.

De Raad van Brabant

9.

Het klooster van de Augustijnen

10.

Het bisdom

11.

Pieter Bruegel de  Oude

12.

Het klooster van de  Cellebroeders

13.

Het “Deuchthuys”

14.

Het klooster van de Dominicanen

15.

De broeders van het Gemene Leven

16.

De “Hoochschoole”

17.

Het klooster van Jericho

18.

Het Jezuïetencollege

19.

De Jodenbuurt

20.

Het Kartuizerklooster

21.

De Sint-Kathelijnehaven

22.

De Sint-Kathelijnekerk

23.

De leprozen

24.

De “mestback”

25.

Het Minderbroedersklooster

26.

Het Hof van Oranje-Nassau

27.

De “pesthuysekens”

28.

Het godshuis van het H. Kruis

29.

De houten retabels

30.

De wandtapijten

31.

Jan van Ruusbroec

32.

Het “simpelhuys”

33.

Het hof van Thurn en Tassis

34.

Het klooster van Sion

35.

Het godshuis van de Twaalf Apostelen

36.

Rogier Van der Weyden

37.

De Zenne

38.

De stadspoelen

39.

Andreas Vesalius

40.

Het vleeshuis

41.

De vondelingen

42.

De “vroede vrouwen”

43.

Het paleis  van de  Coudenberg    

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BESTELLINGEN VAN PUBLICATIES
 
 

 

BRUSSEL GESCHIEDENIS VAN EEN BRABANTSE STAD

 

 

 Hoe heeft Brussel, destijds een kleine nederzetting in de moerassige Zennevallei, zich stilaan ontwikkeld tot de hoofdstad van de Nederlanden, van de staat België en van Europa?

 

In een vlot geschreven synthese schetst de Brusselse historicus, Dr. Paul De Ridder de krachtlijnen van deze ontwikkeling en dit in het ruimer kader van de geschiedenis der Nederlanden. 

PAUL DE RIDDER (° Ukkel, 1948) was Afdelingshoofd bij de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel en stichtend lid van de "Vereniging voor Brusselse Geschiedenis".

In 1988 publiceerde de "Vereniging voor Brusselse Geschiedenis" dit eerste origineel in het Nederlands geschreven algemeen overzicht van de geschiedenis van Brussel.


“Brussel. Geschiedenis van een Brabantse stad” is beschikbaar in volgende talen:

 

.  Nederlands (9e druk, 2010)

 

• Frans  (3e druk, 2002)
• Engels  (3e druk, 2002)
• Duits  (3e druk, 2002)
• Italiaans  (1e druk, 1997)
• Spaans  (1e druk, 1997)
• Portugees  (1e druk, 1999)
• Russisch (2e druk, 2010)
• Arabisch (1e druk, 2001)
• Japans (1e druk, 2001)
• Chinees (1e druk, 2008)

Eerlang verschijnt dit werk ook in het: Pools, Hongaars, Turks, Roemeens en het Grieks.

 

 

 

Dit boek vormt een ideaal geschenk om buitenlandse vrienden en zakenrelaties vertrouwd te maken met de geschiedenis van Brussel en van de Nederlanden. Ook de Belgische staatsstructuren en het Statuut van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden in dit werk op een bevattelijke manier uitgelegd.

 

U kunt een exemplaar bestellen bij:


Mens en Kultuur Uitgevers (NV)

Maaltebruggestraat 288

9000 Gent 

BELGIUM

 

BTW  479 122 689      

 

KBC 737 - 0070693 - 23

BIC/SWIFT: KREDBEBB

 

GSM  0496/ 805 799

arnold.eloy@skynet.be 

 

 

 
 
Paul De Ridder Brussel&Firenze

 

Paul De Ridder Brussel&Firenze